این مطلب ۲۲۶ بار خوانده شده

درباره ما

[نسخه مناسب چاپ] [ارسال به دوستان]

این فهالیتها شامل تمامی کارهایی می شود که دانش آموزان را از طریق فعالیتهای جاری هدایت کند.این فهالیتها شامل تمامی کارهایی می شود که دانش آموزان را از طریق فعالیتهای این فهالیتها شامل تمامی کارهایی می شود که دانش آموزان را از طریق فعالیتهای این فهالیتها شامل تمامی کارهایی می شود که دانش آموزان را از طریق فعالیتهای این فهالیتها شامل تمامی کارهایی می شود که دانش آموزان را از طریق فعالیتهای این فهالیتها شامل تمامی کارهایی می شود که دانش آموزان را از طریق فعالیتهای این فهالیتها شامل تمامی کارهایی می شود که دانش آموزان را از طریق فعالیتهای